سایر شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

سایر شرکت های تابعه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
عنوان شرکت آدرس شرکت
1 تعمیرات نیروگاهی کرج – کیومتر 7 جاده ملارد – ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم – صندوق پستی 1137-31585 کد پستی 3167643651
2 نیروگاه ایسین بندرعباس – بزرگراه شهید رجایی – روبروی روستای پشته ایسین – جنب پست 400گنو – نیروگاه سیکل ترکیبی – کد پستی 7933161393
3 نیروگاه ایرانشهر ایرانشهر – کیلومتر 17 جاده بمپور – صندوق پستی 351-99135