هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   رئیس هیات مدیره
  نام : همایون
  نام خانوادگی :حائری
  سوابق تحصیلی :
  سوابق کاری :
  پست الکترونیکی :
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام :محسن
  نام خانوادگی : طرزطلب
  سوابق تحصیلی :  فوق لیسانس اقتصاد و معارف اسلامی ، فوق لیسانس مدیریت اجرایی
  سوابق کاری : معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، مجری طرح های رودبار لرستان -چمشیر و پارسیان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، عضو هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  پست الکترونیکی : M.Tarztalab[at]tpph.ir
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: عبدالرسول
  نام خانوادگی:پیشاهنگ
  سوابق تحصیلی: لیسانس برق -قدرت ، فوق لیسانس برق -قدرت
  سوابق کاری : مدیرعامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان ، معاون هماهنگی و نظارت بر بهره برداری شرکت توانیر
  پست الکترونیکی: A.Pishahang[at]tpph.ir
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: محمد
  نام خانوادگی: دورعلی
  سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی مکانیک ، فوف لیسانس مهندسی مکانیک ، دکترای مهندسی هوا و فضا
  سوابق کاری : استاد دانشگاه صنعتی شریف
  پست الکترونیکی: M.Dourali[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: کیومرث
  نام خانوادگی: حیدری
  سوابق تحصیلی: لیسانس علوم کامپیوتر ،فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ، دکترای اقتصاد انرژی
  سوابق کاری : مشاور
  پست الکترونیکی: K.Heidari[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: علی اصغر
  نام خانوادگی: اسمعیل نیا گتابی
  سوابق تحصیلی: دکترای تخصصی اقتصاد
  سوابق کاری : مدیر بازاریابی و امور قراردادها شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، مدیر کل تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی وزارت نیرو
  پست الکترونیکی: A.Esmaeilnia[at]tpph.ir

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی   عضو هیات مدیره
  نام: عبداله
  نام خانوادگی: عربگری
  سوابق تحصیلی : لیسانس حسابداری ، فوق لیسانس مدیریت دولتی
  سوابق کاری : معاون مالی و اداری و ذیحساب سازمان بهره وری انرژی ایران ، معاون پشتیبانی و ذیحساب سازمان توسعه برق ایران
  پست الکترونیکی: A.Arabgari[at]tpph.ir