نیروگاه های خصوصی در مرحله احداث شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی