جایگاه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در احداث نیروگاه های حرارتی