+A | -A |
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
 
محتوا و مستندات ارائه شده در خصوص خدمت این دستگاه اجرایی به چه میزان در آشنایی و استفاده از خدمت مفید بوده است؟ *
آیا با مطالعه بخش خدمت دستگاه اجرایی، نیازی به مراجعه مستقیم و حضوری به این دستگاه جهت بهره گیری از خدمت این دستگاه را دارید؟ *
جهت تسریع و تسهیل در بهره گیری از خدمت شرکت تمایل به استفاده از کدام بسترهای تعاملی ذیل را دارید؟ *
لطفا پیشنهادات تکمیلی خود را در خصوص خدمت این دستگاه، اعلام بفرمائید.